Prosta alokacja

Zautomatyzuj i uprość proces księgowania kosztów i przychodów opierając go na kluczach alokacji w Microsoft Dynamics 365 Business Central. Wyeliminuj manualne kalkulacje kwot.

Dla każdej firmy bardzo ważna  jest kontrola kosztów i przychodów oraz ich szczegółowa analiza. Przedsiębiorstwa pracujące z Microsoft Dynamics 365 Business Central często wykorzystują Wymiary, aby zwiększyć możliwości analityczne i raportowe. Jednakże księgowanie transakcji z uwzględnieniem niekiedy kilku lub kilkunastu wymiarów staje się nie lada wyzwaniem, ponadto manualne przypisywanie każdorazowo wielu wymiarów jest czasochłonne i może powodować błędy.

Uproszczona alokacja to funkcjonalność, która opiera się na zdefiniowanych przez użytkownika kluczach alokacji i umożliwia automatyczny podział kwoty wiersza dokumentu lub dziennika podczas księgowania według określonych kryteriów.

Uproszczona alokacja pozwala na:

– oparcie podziału kwot o zestawy wymiarów zdefiniowane przez użytkownika,

– utworzenie wielu kluczy alokacji i wielokrotne ich wykorzystywanie,

– włączanie i wyłączanie z używania określonych kluczy alokacji,

– kontrola poprawności księgowania – nawet jeśli w wierszu dokumentu/dziennika zostaną zmienione wymiary to podczas księgowania nadrzędne są wymiary z alokacji,

– usprawniony i powtarzalny proces księgowania kosztów/przychodów w podziale na wiele kryteriów (nie trzeba już dzielić kwot ręcznie i tworzyć wielu wierszy z ręcznym przypisywaniem określonych wymiarów).