Relacje Inwestorskie

Zarząd Acrebit S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „NWZ”) na dzień 10 sierpnia 2020 roku, na godzinę 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej prowadzonej w Warszawie przez Mariusza Soczyńskiego i Huberta Perycza przy ul. W. Rzymowskiego nr 34.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

 

Pierwsze notowanie spółki Acreo na rynku NewConnect
29 sierpnia 2011 roku na rynku NewConnect odbyło się pierwsze notowanie spółki Acreo. Jest to 119 debiut w tym roku oraz 299. spółka notowana na alternatywnym rynku akcji GPW.

Historia:

Geneza działalności Emitenta sięga roku 2006 kiedy to powstała spółka Acreo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Poprzednik prawny Emitenta Acreo Sp. z o.o. został zawiązany na podstawie umowy spółki z dnia 8 maja 2006 r. Od początku istnienia Emitenta przedmiotem jego działalności jest świadczenie usług w zakresie wdrażania systemów informatycznych takich jak ERP czy CRM.

W 2010 r. w związku z wdrożeniem przez Emitent systemu u dwóch znacznych klientów oraz spełnienie wszystkich warunków wymaganych przez firmę Microsoft, Emitent otrzymał certyfikat partnerstwa tj. Microsoft GOLD Certified Partner. Uzyskanie przez Emitenta przedmiotowego certyfikatu potwierdza, iż Emitent jest partnerem Microsoft światowego lidera w branży informatycznej. W związku z uzyskaniem przedmiotowego certyfikatu Emitent ma prawo korzystania z pełnej gamy produktów Microsoft, wsparcia technicznego jak również wsparcia Microsoft przy sprzedaży produktów, dostępu do materiałów marketingowych oraz informacji zastrzeżonych wyłącznie dla Złotych Partnerów.

W tym samym roku Emitent uzyskał również status certyfikowanego rozwiązania PrintVis dla MS Dynamisc NAV w Polsce (Certified for MS Dynamics NAV) tylko około 1% zarejestrowanych posiada taki certyfikat.

Przedmiot działalności:

Acreo SA jest spółką działającą w obszarze IT, dostarczającą wysokiej jakości rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości, branży i specyfiki.

Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu na NewConnect:

  • 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,1 zł,
  • 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,1 zł,
  • 1.125.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł,
  • 18.250.000 akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł.

Papiery wartościowe debiutujące na NewConnect:

  • 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,1 zł każda.

Do pobrania: Statut Spółki Acrebit S.A.