Dynamics NAV FAQ

 1. Czy NAV może zapamiętać wygląd okien i ułożenie kart na page’ach?

NAV domyślnie zapamiętuje układ okien, które modyfikujemy podczas pracy z systemem. Zmiany w wyglądzie systemu są zapamiętywane w pliku z ustawieniami użytkownika. Dodając kolumny, modyfikując ich kolejność na listach, zmieniając układ wstążki czy menu w widoku głównym użytkownika, zmiany zostaną zachowane i po ponownym uruchomieniu systemu będą widoczne. Dzięki temu każdy użytkownik może indywidualnie dopasować system do swoich potrzeb, tak aby był on dla niego jak najbardziej przejrzysty i efektywny.

 1. Jak dodać kolumnę na liście np. zapasów?

Użytkownik może za pomocą kliknięcia prawym przyciskiem myszy na polach nagłówka danej listy i wybraniu „Wybierz kolumny” wywołać okno dostosowywania, w którym po lewej stronie są dostępne, lecz niewidoczne kolumny dla danej listy. Dowolną z nich za pomocą przycisku dodaj można umieścić na liście (nagłówki kolumn dostępnych widoczne po prawej stronie). W tym oknie można także zmienić kolejność kolumn (za pomocą przycisków „W górę” i „W dół”) i dodać okienko blokowania.

2

 1. Jak zmienić widok główny użytkownika?

Widok główny zmieniamy w oknie „Personalizacja użytkownika”. Edytujemy lub tworzymy nowy rekord dla danego użytkownika i dopinamy mu Profil dostępny z listy. Zmiany będą widoczne po ponownym uruchomieniu aplikacji.

 1. Po wybraniu zapasu w wierszu zamówienia zakupu pojawia się komunikat „Ustawienia księgowe VAT nie istnieją…”

W komunikacie widać, dla których grup nie istnieją ustawienia. Są to grupy użyte w danym zamówieniu. Na przykład Gospodarcza grupa księgowa VAT dostawcy to KRAJ. Zapas, który wybraliśmy w wierszu ma Towarową grupę księgową VAT równą VAT5 – w takim przypadku w systemie nie zostały skonfigurowane Ustawienia księgowe VAT dla tych połączenia tych grup. Należy pójść do okna Ustawienia księgowe VAT i tam wpisać nowy wiersz dla danych grup oraz określić w nim właściwe konta z planu kont.

4

 1. Jak na liście zapasów wyświetlić tylko zapasy, które były kupowane w danym miesiącu?

Użyjemy do tego kolumny zakupy dostępnej na liście zapasów. Po pierwsze należy ją odfiltrować od wartości różnych od zera, a następnie użyć Ograniczania sum, wybierając filtr daty i określając w nim analizowany przedział czasowy.

5

 1. Czy da się zautomatyzować wprowadzanie wierszy serii numeracji.

Tak, w Polskiej funkcjonalności NAV jest możliwość użycia Schematów serii numeracji. Dzięki nim użytkownik musi ustawić jedynie schemat i określić z jaką częstotliwością powinien powstać wiersz serii (tzn. czy jest ona np. miesięczna, dzienna), system automatycznie przetworzy go na wiersze serii numeracji dla przyszłych lat.

 1. Czy system może pobierać kurs wymiany walut do dokumentów na podstawie Daty dokumentu zamiast Daty księgowania?

Tak, to wg której daty system pobiera kurs wymiany jest zależne od ustawienia pola „Data dla kursu wymiany” w oknie „Ustawienia sprzedaży i należności”.

 1. Podczas księgowania pojawia się komunikat „Data księgowania wykracza poza zakres dozwolonych dat księgowania”

Ta blokada jest zależna od dat wpisanych w polach „Dozw. księgowanie od/do” w oknie Ustawienia księgi głównej

 1. Jak przy zakładaniu nowego dostawcy wybrać inną serię numeracji?

W ustawieniach serii numeracji należy podpiąć docelową serię do serii numeracji obecnie domyślnej dla dostawców jako jej relację. Wtedy na nowej kartotece dostawcy można będzie wybrać serię z listy.

 1. Czy konto bankowe na fakturach sprzedaży można edytować?

W Polskiej funkcjonalności NAV na fakturach sprzedaży zostało dodane pole „Konto bankowe odbiorcy płatności”, w którym możemy wybrać z listy konto, na które ma być zrealizowana płatność.

 1. W jaki sposób zmienić język systemu? Jak zrobić to dla innych użytkowników?

Standardowo każdy użytkownik może sam zmienić język programu w menu pod ikoną w lewym górnym rogu:

11

 

Jeżeli chcemy skonfigurować domyślny język dla innych użytkowników należy udać się do okna Personalizacja użytkownika i tam podobnie jak domyślny profil możemy wybrać domyślny język programu.

 1. Nie są widoczne całe nagłówki w listach, trzeba rozszerzać kolumny, co powoduje zmniejszanie ich ilości na ekranie. Czy jest jakiś sposób?

Tak, wystarczy po kliknięciu prawym klawiszem myszy na nagłówku wybrać „Wybierz wysokość nagłówka” i określić ile wierszy ma się mieścić w nagłówku.

 1. Podczas kopiowania z excela do NAV wkleja się tylko wartość w jednej komórce.

Podczas wklejania w NAV funkcjonuje skrót klawiaturowy Ctrl+Shift+V, nie jest to klasyczne Ctrl+V. Można też użyć myszy i wkleić wiersze za pomocą menu kontekstowego wywołanego prawym klawiszem myszy na wierszach.

 1. Czy można zachować przefiltrowaną listę, żeby nie trzeba było każdorazowo zakładać tych samych filtrów na listach?

Tak, kiedy już ustawimy filtry należy kliknąć na nazwę listy – tuż nad nagłówkiem i filtrami – i wybrać „Zapisz widok jako…” Taka przefiltrowana lista zapisze się jako widok, który będzie dostępny w menu w widoku głównym danego użytkownika. Modyfikacje widoków są zapisywane dla konkretnego użytkownika, nie jest to modyfikacja widoczna w menu u innych osób.


Do pobrania:

Dynamics NAV 2015 PL FAQ