Filtrowanie w Dynamics NAV cz. 2 – Filtry specjalne

W poprzedniej części zostały omówione podstawowe zasady filtrowania w Dynamics NAV. Warto posiadać wiedzę na ich temat, ponieważ często przydaje się ona podczas poszukiwania niezbędnych danych.

Poza filtrami standardowymi, są jeszcze specjalne znaki (formuły), które NAV konwertuje na odpowiadające im znaczenie. Znaki specjalne dotyczą pól dat i pól tekstowych.

Dla pól dat są to:

Kod uniwersalny Kod lokalny Opis
PERIOD OKRES Aktualny okres obrachunkowy np. miesiąc lub kwartał, zgodnie z ustawieniami systemu.Poprzedni okres to OKRES-1 lub w skrócie O-1
YEAR ROK Aktualny rok obrachunkowy.
ROK-1 to poprzedni rok. ROK-2 – okres dwa lata temu.
TODAY DZISIAJ Aktualna data z kalendarza
WORKDATE DATA ROB. Data robocza jaką wprowadziłeś
NOW TERAZ Aktualna data z kalendarza
YESTERDAY WCZORAJ Poprzednia data względem kalendarza
TOMORROW JUTRO Jutrzejsza data zgodnie z kalendarzem
WEEK TYDZIEŃ Okres od poniedziałku do niedzieli z aktualną datą w środku
MONTH MIESIAC Aktualny miesiąc od pierwszego do ostatniego zgodnie z długością miesiąca z aktualną datą w środku
QUARTER KWARTAŁ Aktualny kwartał od pierwszego do ostatniego zgodnie z długością miesiąca z aktualną datą w środku

Dla dat możliwe jest stosowanie skrótów, o ile te skróty będą jednoznaczne. Skrótem dla OKRES jest O, ale też OK, OKR, OKRE. Skrótem dla ROK jest R i RO.
Dla DZISIAJ skrótem może być D, ale takie same skróty może mieć DATA ROB. Takie niejednoznaczności rozwiązywane są poprzez pierwszeństwo na liście. Wygrywa pierwsze dopasowanie. Zgodnie z tą zasadą, skrót D zostanie potraktowany jako DZISIAJ. Konsekwencją tego jest też to, że najmniejszy skrót dla DATA ROB. to DA.

Przykład – filtrowanie zapisów na planie kont:

Filtry specjalne 1

System przekonwertuje zapis ‘KWARTAŁ’ na zakres dat:

Filtry specjalne 2

Istotne jest rozróżnienie kolumny Kod uniwersalny i Kod lokalny: kod uniwersalny jest niezależny od aktualnego języka, w którym pracuje użytkownik. Kod lokalny można stosować tylko w kontekście danego języka, ale zyskuje on na czytelności.

Skróty dla tekstów:

Kod uniwersalny Kod lokalny Opis
%ME %JA Jest to login użytkownika na którym jesteś zalogowany
%USER %UŻYTKOWNIK Jest to login użytkownika na którym jesteś zalogowany
%COMPANY %FIRMA Nazwa firmy do której jesteś zalogowany
%MYCUSTOMERS %MOI NABYWCY Lista moich ulubionych nabywców o ile ja wpisaliśmy w postaciNAB001|NAB002|…|NAB000. Max to 2000
%MYITEMS %MOJE ZAPASY Lista ulubionych zapasów, max 2000.
%MYVENDORS %MOI DOSTAWCY Lista ulubionych zapasów, max 2000.

Stosowanie skrótów tekstowych dla filtrów, wymaga poprzedzenia ich znakiem %. Skróty filtrów działają tylko na filtrach – trzeba to mieć na uwadze. Ponadto należy zwracać uwagę na miejsca ich użycia, aby wpisywać je w pola, dla których dany filtr jest zasadny.

Można także stosować skróty, których zasada jest taka sama jak dla skrótów dat. Niejednoznaczności rozstrzyga kolejność na liście.

Przykład – filtrowanie zapasów ulubionych (wskazanych w widoku głównym w części ‘Moje zapasy’):

Filtry specjalne 3

System konwertuje ‘%myitems’ na filtr numerów zapasów:

Filtry specjalne 4

 

Mirosław Malinowski, Paulina Piłat
Acrebit SA