Kiedy otrzymujemy zadanie odszukania konkretnych danych spośród ich ogromnej ilości, wydaje się to czasami szukaniem igły w stogu siana. Pomocne w takiej sytuacji mogą być narzędzia filtrowania. W Microsoft Dynam

1. SZYBKI FILTR (FILTR POLA)

Szybki filtr pozwala na filtrowanie wartości w każdej z kolumn, która jest widoczna w aktualnie otwartej liście. Po dodaniu lub usunięciu kolumny z aktualnego widoku, opcje filtru zostaną zmienione i dopasowane do widoku. Możliwe jest założenie tylko jednego szybkiego filtru do danej listy w tym samym czasie.

Pole szybkiego filtru znajduję się bezpośrednio nad listą:

Filtrowanie 1

Aby założyć filtr należy wpisać w to pole określone kryteria wyszukiwania, wskazać w jakiej kolumnie system ma wyszukiwać wartości i kliknąć ‘Enter’ lub strzałkę obok nazwy kolumny:

Filtrowanie 2

Możliwe jest także wskazanie konkretnej wartości na liście, po której system na filtrować (ma wskazać rekordy tylko z tą wartością). Aby to zrobić należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wartość i wybrać ‘Filtruj do tej wartości’ lub użyć skrótu ‘Alt+F3’:

Filtrowanie 3

System automatycznie utworzy szybki filtr nad listą z wskazaną wartością i określoną kolumną.

2. FILTR ZAAWANSOWANY

Filtry zaawansowane pozwalają na filtrowanie po jakiejkolwiek kolumnie znajdującej się w tabeli – nawet jeżeli nie jest ona widoczna na liście czy w oknie kolumn do wyświetlenia. Filtr zaawansowany jest dostępny z dwóch miejsc w widoku danej listy: nad listą – rozwijając pole Szybkiego Filtru, rozwijając nazwę listy i wybierając opcję ‘Filtr zaawansowany’.

Filtrowanie 4

Możliwe jest także zakładanie wielu filtrów do jednej listy:

Filtrowanie 5

Usuwanie filtrów następuje po wybraniu przycisku X (usuniecie pojedynczego filtra) lub po wybraniu z wstążki akcji ‘Wyczyść filtr’ (usuwa wszystkie filtry z listy).

Filtrowanie 6

3. FLOWFILTER – OGRANICZ SUMY

Służą one do określania zakresu danych uwzględnianych przez program przy obliczaniu zawartości pól dynamicznych (np. salda na planie kont).

Aby uruchomić ten rodzaj filtrów należy z funkcji umieszczonych po rozwinięciu nazwy tabeli wybrać opcję ‘Ogranicz sumy’. Aby ukryć to pole należy w tym samym miejscu odznaczyć tą opcję.

Filtrowanie 7

Ta funkcja pozwala na filtrowanie na podstawie pięciu różnych głównych filtrów. Najczęściej używanym jest Filtr Daty.

Filtrowanie 8

4. ZAPISYWANIE WIDOKÓW

Filtry pól i tabel odnoszą się zawsze do jednego okna. Przy wyświetlaniu tej samej tabeli w innym oknie nie jest stosowany filtr z poprzedniego okna. Filtr pozostaje aktywny w oknie do czasu jego usunięcia.

Jednak w sytuacji kiedy zawsze chcemy widzieć dany zestaw danych z określonej listy można wybrać polecenie ’Zapisz widok jako’. Wtedy filtrowane widoki zostaną zapisane w menu i zapamiętane przez system tylko dla użytkownika który je utworzył (ew. utworzone przez uprawnioną osobę mogą być definiowane dla całej roli).

5. DEFINIOWANIE WARUNKÓW FILTRÓW

a) Operatory

Aby definiować poprawne i logiczne filtry należy posiadać wiedzę dotyczącą warunków i operatorów używanych podczas filtrowania.

Symbol Znaczenie Wyrażenie Wyświetlane rekordy
= Jest równy 377 Liczba 377
.. Przedział 30..40..19941231o8..o9 Liczby od 30 do 40Daty do 1994.12.31 włącznie. Dane ósmego i dziewiątego okresu obrachunkowego
| Lub 5|6 Liczba 5 lub 6. Jeżeli istnieją obie liczby, zostaną wyświetlone obie
& I 5 & 6 Liczby równe zarówno 5 jak i 6, tzn., żadne. (Symbol & nigdy nie jest stosowany samodzielnie i zawsze jest łączony, np. z < lub >)
<>  Różny od <>0 Wszystkie liczby różne od 0
> Większy >100 Liczby większe od 101
>= Większy lub równy >=100 Liczby większe lub równe 100
< Mniejszy <100 Liczby mniejsze od 100
<= Mniejszy lub równy <=100 Liczby mniejsze lub równe 100
? Jeden nieznany znak ?ewn Słowa takie jak Zewn, Wewn, itp.
* Ciąg nieznanych znaków *A/S**A/SA/S* Teksty zawierające ciąg A/STeksty, które kończą się na A/STeksty, które zaczynają się na A/S
(  ) Obliczanie przed pozostałymi 30|(>=10&< =20) Liczby równe 30 lub zawierające się pomiędzy 10 a 20.
@ Ignoruj wielkość liter w dalszej części poszukiwanego ciągu znaków @firma Firma, FIRMA lub firma. Bez tego operatora program znajduje tylko rekordy identyczne z tekstem podanym w filtrze, z uwzględnieniem dużych i małych liter.

 

b) Data

Datę w Dynamics NAV wpisujemy w takim formacie, jaki został ustawiony w systemie Windows. W polach z datą można datę wpisać lub wybrać z kalendarza.

Daty możemy wpisywać także w skróconej formie:

Przykład Opis
31 Możemy pominąć rok i miesiąc wpisując tylko dzień. System dopisuje rok i miesiąc automatycznie z Daty Roboczej
D Data bieżąca (z systemu Windows)
Da Data robocza (ustawiona w NAV)
Po Data z poniedziałku w tygodniu dla Daty Roboczej
W Data z wtorku w tygodniu dla Daty Roboczej
Ś Data z środy w tygodniu dla Daty Roboczej
C Data z czwartku w tygodniu dla Daty Roboczej
Pi Data z piątku w tygodniu dla Daty Roboczej
S Data z soboty w tygodniu dla Daty Roboczej
N Data z niedzieli w tygodniu dla Daty Roboczej

 

System pozwala na wpisywanie dat jednym ciągiem, np. 20130831 lub z użyciem dowolnego separatora, np. 2013‑08-31, 2013.08.31, 2013/08/31, a nawet 2013*08/31.

Paulina Piłat
Acrebit SA

W dalszej części artykułu będą informacje o filtrach specjalnych.