Zawarcie umowy z Praxis S.A

Zarząd Acrebit S.A. informuje, iż w dniu 12 listopada 2013 roku do siedziby Spółki wpłynęła umowa podpisana przez Praxis S.A. Przedmiotem umowy jest dostarczenie i wdrożenie przez Emitenta zintegrowanego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP MS Dynamics NAV wraz z systemem raportowania i analiz biznesowych Jet Reports.

Wynagrodzenie Emitenta za wykonanie przedmiotu umowy wyniesie 172 000 (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące ) złotych oraz 12 800 (dwanaście tysięcy osiemset) euro netto.

Umowa została zawarta na czas określony tj. od dnia zawarcia umowy do dnia przeprowadzenia i rozliczenia kosztów za wykonanie ostatniego zadania w ramach umowy – przewidywany czas ukończenia projektu to 15 stycznia 2014 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Przyłęcki – Prezes Zarządu